<
>

python如何实现数组反转

2023-02-06 15:37:01 来源:易采站长站 作者:

目录python实现数组反转python数组的基本结构总结python实现数组反转1、使用python自带的函数reverse()arr=[1,2,3]arr.reverse()print(arr...

目录
python实现数组反转
python数组的基本结构
总结

python实现数组反转

1、使用python自带的函数reverse()

arr = [1,2,3]
arr.reverse()
print(arr)

2、使用数组的冒号方法(暂时我也不知道这叫什么方法,先这么叫,以后见到再来这里修改)

arr = [1,2,3]
arr=arr[::-1]
print(arr)

3、使用链表

python数组的基本结构

# 增加 append
A = [1, 2, 3, 4]
A.append(5) # 在数组末尾追加元素
print(A)

# 删除 remove pop del
A = [1, 2, 3, 4, 5, 1]
A.remove(1) # 用于移除列表中某个值的第一个匹配项
# print(A.remove(1)) None
print(A)

# pop
A = [1, 2, 3, 4, 5]
A.pop()
print(A.pop()) # 4
print(A) # [1, 2, 3]

print(A.pop(1)) # 2
print(A) # [1, 3]

# del
A = [1, 2, 3, 2, 4, 5]
del A[3]
print(A) # [1, 2, 3, 4, 5]

# 插入 insert
A = [1, 2, 3, 4, 5]
A.insert(3, 9)
print(A) # [1, 2, 3, 9, 4, 5]

# 查找
A = [1, 2, 3, 4, 5]
if 5 in A:
  print('存在')

A = [5, 1, 2, 3, 4, 5]

print(A.index(5)) # 查找元素第一次出现的索引

# 修改
A = [1, 2, 3, 4, 5]
A[1] = 9
print(A) # [1, 9, 3, 4, 5]

# 反转
A = [1, 2, 3, 4, 5]
A.reverse()
print(A) # [5, 4, 3, 2, 1]

# 排序
A = [1, 2, 3, 4, 5, 0]
# print(A.sort()) # None
A.sort() # 升序
print(A) # [0, 1, 2, 3, 4, 5]

A.sort(reverse=True) # 降序
print(A) # [5, 4, 3, 2, 1, 0]

A2 = [1, 2, 3, 4, 5, 0]
sorted(A2) # 不对原数组进行操作,开辟额外空间
print(A2) # [1, 2, 3, 4, 5, 0]

print(sorted(A2)) # [0, 1, 2, 3, 4, 5]

# 清空 clear
A = [1, 2, 3, 4, 5]
A.clear()
print(A) # []

# 截取
a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print(a[1:3:1]) # [2, 3]
print(a[:7:2]) # [1, 3, 5, 7]

print(a[::-1]) # [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
print(a[:-1]) # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
print(a[-1]) # 9

总结

以上为个人经验,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持我们。

暂时禁止评论

微信扫一扫

易采站长站微信账号